Начало  •  Дейност и процедури  •  Професионален опит  •  Продажби  •  Тарифа  •  Контакти  •  Връзки
 

Продажби

Обявление №1

На основание чл.376 от ГПК, в кантората ми от 21.05.2007 г. до 21.06.2007 г. включително, от 9.00 часа до 17.00 часа  ще се проведе публична продажба на следните недвижими имоти :

1. Поземлен имот №00042 , находящ се в землището на с. Касилак, община Радомир, област Перник с площ от 72 329 кв.м /седемдесет и две хиляди триста двадесет и девет кв.м / с граници : от изток - горски фонд , от запад - горски фонд, от север - горски фонд, от юг - землището на с. Голяма Фуча, общ. Бобов Дол, обл. Кюсдендил.

Имота се използва за утайник /утаител/.

Цената, от която започва проданта  е 678 636 лв /шестотин седемдесет и осем хиляди шестотин тридесет и шест лева/ .

2. Поземлен имот №00043 , находящ се в землището на с. Касилак, община Радомир, област Перник с площ от 1 142 кв.м /хиляда сто четиридесет и два кв.м / с граници : от изток - граница на землището на град Бобов дол , от запад - горски фонд, от север - горски фонд, от юг - граница на землището на град Бобов дол .

Имота се използва за утайник /утаител/.

Цената, от която започва проданта  е 9 136 лв / девет  хиляди сто тридесет и шест лева/ .

Обявената цена на недвижимите имоти е цената, от която започва проданта . По публичната продажба се дължи и 20 % ДДС и Наддавача следва да се съобрази и посочи сумата на наддавателното си предложение , като включи и посоченото ДДС .

Няма наложени обезпечителни мерки от АДВ върху обявените за продан имоти .

Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки работен ден и час, за да прегледат книжата . Всички желаещи да преглеждат имотите могат да сторят това всеки работен ден от 10.30 часа до 11.30 часа преди обяд и от 13.30 часа до 16.00 часа след обяд .

Задатъкът /залогът/ - 10 % върху оценката на продаваемия се имот чл.378, ал.2 ГПК във връзка с чл.367, ал.3 ГПК за участие в проданта се внася предварително  по сметка на Частен съдебен изпълнител Елена Григорова Добренова, като се посочва номера на изпълнителното дело.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с вносната бележка за внесения задатък в запечатан плик.

 

Наддавателните предложения се подават в в кантората на частен съдебен изпълнител Елена Добренова, находяща се в гр. Перник, ул. "Черешово топче" №3, ет.1, офиси №7 и №8 , през времетраенето на публичната продан, което се отразява във входящия регистър.

 

Направените предложения под оценката са недействителни .

 

На 22 юни 2007 г. в 09.00 часа в присъствието на явилите се купувачи частен съдебен изпълнител Елена Добренова ще обяви постъпилите наддавателни предложения, за което ще състави протокол (чл. 380, ал. 1 от ГПК) и ще ОБЯВИ КУПУВАЧА .

 

Обявление №2

На основание чл.376 от ГПК, в кантората ми от 28.05.2007 г. до 28.06.2007 г. включително, от 9.00 часа до 17.00 часа  ще се проведе публична продажба на следния недвижим имот :

1. Урегулиран поземлен имот ІІІ-806 в кв. 56 по плана на с. Сирищник, общ. Ковачевци, Заедно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда, състояща се от :

първи етаж - стая , кухня , антре, баня и тоалетна и втори етаж - две стаи и антре, Заедно с построените в приземния етаж две мазета и гараж от 25 кв.м

Цената, от която започва проданта  е 25 000 лв / двадесет и пет хиляди лева/ .

Обявената цена на недвижимия имот е цената, от която започва проданта . По публичната продажба се дължи и 20 % ДДС и Наддавача следва да се съобрази и посочи сумата на наддавателното си предложение , като включи и посоченото ДДС .

Няма наложени обезпечителни мерки от АДВ върху обявения за продан имот.

Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки работен ден и час, за да прегледат книжата . Всички желаещи да преглеждат имота могат да сторят това всеки работен ден от 10.00 часа до 11.30 часа .

Задатъкът /залогът/ - 10 % върху оценката на продаваемия се имот чл.378, ал.2 ГПК във връзка с чл.367, ал.3 ГПК за участие в проданта се внася предварително  по сметка на Частен съдебен изпълнител Елена Григорова Добренова, като се посочва номера на изпълнителното дело.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с вносната бележка за внесения задатък в запечатан плик.

 

Наддавателните предложения се подават в в кантората на частен съдебен изпълнител Елена Добренова, находяща се в гр. Перник, ул. "Черешово топче" №3, ет.1, офиси №7 и №8 , през времетраенето на публичната продан, което се отразява във входящия регистър.

 

Направените предложения под оценката са недействителни .

 

На 29 юни 2007 г. в 09.00 часа в присъствието на явилите се купувачи частен съдебен изпълнител Елена Добренова ще обяви постъпилите наддавателни предложения, за което ще състави протокол (чл. 380, ал. 1 от ГПК) и ще ОБЯВИ КУПУВАЧА .

 

Обявление №3

На основание чл.376 от ГПК, в кантората ми от 20.08.2007 г. до 20.09.2007 г. включително, от 9.00 часа до 17.00 часа  ще се проведе публична продажба на следния недвижим имот :

1. Земя съставляваща Урегулиран поземлен имот /УПИ/ планоснимачен №165 /сто шестдесет и пет/ по РЗП на с. Житуша , общ. Радомир, обл.Перник и представляващ руднична площадка на рудник  "Иван Русев", фунционален тип - седми, съгласно ЕКНМ на Република България , втора зона с площ от 87 000 кв.м /осемдесет и седем хиляди квадратни метра/, Ведно с построените сгради в имота , подробно описани в приета оценителна екпертиза по делото с вх.№ 02410/19.04.07 г. с граници :

изток - селскостопански фонд, запад - дере, север - селскостопански двор, югоизток - път за село Жедна .

Цената, от която започва проданта  е 885 512 лв / осемстотин осемдесет и пет хиляди петстотин и дванадесет лева / .

2. Поземлен имот  находящ се в  с. Житуша , общ. Радомир, обл.Перник, съставляващ имот планоснимачен №165 /сто шестдесет и пет / с трасировъчен карнет 39 /тридесет и девет/ извън регулацията на село Житуша , общ. Радомир, обл.Перник, фунционален тип - седми, съгласно ЕКНМ на Република България , втора зона, част от руднична площадка на рудник "Иван Русев"  с площ от 1771 кв.м /хиляда седемстотин седемдесет и един квадратни метра/, с граници :

изток - имот планоснимачен номер 4 /четири/ , запад - имот планоснимачен номер 7 /седем/, север - път, юг- имот планоснимачен имот 7 /седем/.

Цената, от която започва проданта  е 92 640 лв / деветдесет и две хиляди шестотин и четиредесет лева / .

Обявената цена на недвижимите имоти е цената, от която започва проданта . По публичната продажба се дължи и 20 % ДДС и Наддавача следва да се съобрази и посочи сумата на наддавателното си предложение , като включи и посоченото ДДС .

Няма наложени обезпечителни мерки от АДВ върху обявения за продан имот.

Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки работен ден и час, за да прегледат книжата . Всички желаещи да преглеждат имота могат да сторят това всеки работен ден /без петък / от 10.00 часа до 11.00 часа преди обяд  и от 14.00 часа до 16.00 часа след обяд .

Задатъкът /залогът/ - 10 % върху оценката на продаваемия се имот чл.378, ал.2 ГПК във връзка с чл.367, ал.3 ГПК за участие в проданта се внася предварително  по сметка на Частен съдебен изпълнител Елена Григорова Добренова, като се посочва номера на изпълнителното дело.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с вносната бележка за внесения задатък в запечатан плик.

 

Наддавателните предложения се подават в в кантората на частен съдебен изпълнител Елена Добренова, находяща се в гр. Перник, ул. "Черешово топче" №3, ет.1, офиси №7 и №8 , през времетраенето на публичната продан, което се отразява във входящия регистър.

 

Направените предложения под оценката са недействителни .

 

На 21 септември 2007 г. в 09.00 часа в присъствието на явилите се купувачи частен съдебен изпълнител Елена Добренова ще обяви постъпилите наддавателни предложения, за което ще състави протокол (чл. 380, ал. 1 от ГПК) и ще ОБЯВИ КУПУВАЧА .

Начало  •  Дейност и процедури  •  Професионален опит  •  Продажби  •  Тарифа  •  Контакти  •  Връзки
Дизайн и поддръжка от www.vsi4ko.net и www.sadebenizpalnitel.com     Към върха на стрaницата
Всички права запазени © 2007.